anim img 1 - انیمیشن
anim img 2 - انیمیشن

۰۱٫

انیمیشن وودمارت

اسلایدر از چپ

این مدل انیمیشن اسلایدر از چپ است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

anim img 4 - انیمیشن

۰۲٫

انیمیشن وودمارت

اسلایدر از بالا

این مدل انیمیشن اسلایدر از بالااست.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

WhatsApp Image 2021 04 03 at 18.56.27 p5kp21d3sotclt5rz90e22wdklfo4andrui54ypk88 - انیمیشن

۰۳٫

انیمیشن وودمارت

اسلایدر از راست

این مدل انیمیشن اسلایدر از راست است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

WhatsApp Image 2021 04 03 at 18.24.04 p5kp1swk36hrpbi2cncqxn1884ld70psqomrth23s8 - انیمیشن
WhatsApp Image 2021 04 03 at 18.24.13 p5kp1ikc003m5lx310vuo7n5ow0buckr19gfjfhfoo - انیمیشن

۰۴٫

انیمیشن وودمارت

اسلایدر از پایین

این مدل انیمیشن اسلایدر از پایین است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

IMG 20210404 134007 560 p5mejzi69qbc9ybe0btekr00em6czey2aetcgndbpc - انیمیشن
anim img 7 - انیمیشن
anim img 9 - انیمیشن
anim img 10 - انیمیشن

۰۵٫

انیمیشن وودمارت

معکوس راست وعمودی

این مدل انیمیشن معکوس کردن از پاینن و عرض است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

۰۶٫

انیمیشن وودمارت

معکوس چپ وعمودی

این مدل انیمیشن معکوس کردن از پاینن و عرض است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

anim img 12 - انیمیشن
anim img 10 - انیمیشن
anim img 14 - انیمیشن

۰۷٫

انیمیشن وودمارت

معکوس کردن از بالاو عرض

این مدل انیمیشن معکوس کردن از بالاو عرض است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

شلوار راسته دمپا آزاد 1 p5mejtv1ypbujri5zo9e0xrk57xrta8yh3jq4qaroo - انیمیشن
شلوار راسته دمپا آزاد 2 p5mejikzooweofyjtjdv70m10lhd8x06fjpwderhrc - انیمیشن
anim img 16 430x567 1 - انیمیشن

۰۸٫

انیمیشن وودمارت

معکوس کردن از پاینن و عرض

این مدل انیمیشن معکوس کردن از پاینن و عرض است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

۰۹٫

انیمیشن وودمارت

بزرگنمهایی -داخلی

این مدل انیمیشن بزرگنمایی  به حالت داخلی است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

anim img 18 - انیمیشن
anim img 17 - انیمیشن

۱۰٫

انیمیشن وودمارت

چرخشZ

این مدل انیمیشن به حالت چرحشی است.در عرصه ی هنر همیشه چیز تازه ای برای خلق کردن وجود دارد که لازمه آن داشتن ذوق و ذهن خلاق و البته دانش کافی ست. انیمیشن سازی نیز از آن هنرهایی ست که زندگی می آفریند و ریشه در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. 

۲۰۲۱۰۴۰۳ ۱۸۴۲۲۵ p5mej96lscjjgcc7cfbli2zf2qrp3xyv2971kn5fhk - انیمیشن
anim img 19 430x567 1 - انیمیشن